ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006“

 

П О К А Н А

 

Уважаеми членове,

Управителният съвет на СНЦ “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр. Генерал Тошевo, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.29,ал.1,ал.3 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет, свикваме РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в Р.България и при спазване на всички заповеди и изисквания на 17.02.2022г. от 10,00 часа, гр.Генерал Тошево, ул“Янтра“№5, при следния дневен ред:

           1.Приемане на отчета за дейността на Управителният съвет.

           2.Приемане на отчета за дейността на Контролният съвет.

           3.Приемане на Годишният финансов отчет на „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ за 2021г.

           4.Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.

           5.Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.

           6.Избор на Управителен съвет.

           7.Избор на Контролен съвет.

           8.Приемане на бюджет 2022г.и определяне на членски внос.

           9.Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.

         10.Промени в Устава на Сдружението.

         11.Избор на делегати за Общото събрание на СНЦ“Национална асоциация на зърнопроизводителите“-НАЗ.

         12. Разни.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Асоциацията.

Съгласно чл.30/1/ от устава на сдружението, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й на интернет страница на Сдружението (abz2000.com) и с изпращането й на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

 

От Управителния съвет:

АБЗ 2006