Съгласно УСТАВА на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на   българските зърнопроизводители 2006“

Членство. Придобиване на членство.
Чл.9. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, без оглед на гражданство, пол и вероизповедание, политическа или национална принадлежност, което приема устава на сдружението и активно съдейства за постигане на целите и задачите й, и редовно плаща членския си внос.
Чл.10. В сдружението могат да членуват държавни, обществени и частни организации, търговци, кооперации и други юридически лица с нестопанска цел, които споделят целите му и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и заплащат редовно членския си внос.
Чл.11. Членуването в сдружението е доброволно.  
Чл.12. Членството е редовно и почетно.
Чл.13. Редовни членове са онези, които са приети като такива.
Чл.14./1/ . Приемането на редовен член на сдружението се осъществява чрез подаване на писмена молба до Управителния съвет, в която се посочват трите имена на кандидата за член, ЕГН и адрес. Към молбата се прилага  декларация, в която лицето изрично декларира, че е запознат и приема настоящия устав. Юридическите лица се представляват от вписаните като такива техни представители, които подават молбата за членство лично.
/2/. Управителният съвет разглежда задължително молбата на следващото си редовно заседание и взема решение, с което одобрява молбата за членство или я отхвърля. Решението на Управителния съвет се потвърждава или изменява от Общото събрание на сдружението. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.