На 15.09.2020г. след решение на Управителния и Контролния съвет, „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ изпрати писмо до областния управител на Добрич г-н Красимир Кирилов с молба на основание чл.25 от Регламент ЕС №702/2014г. на Комисията да бъде овявено настъпването на неблагоприятно климатична събитие“суша“ през стопанска 2019-2020г. за Област Добрич приравнена на природно бедствие.

В настоящата стопанска година област Добрич беше сполетяна от суша предшествана от слана, които провалиха почти на 100% посевите с есенни и пролетни култури. Средните добиви реализирани в Областта са редуцирани с две трети спряма предходните години. За мнозинството от заетите в земеделието фермери без оглед на обема на стопанствата им е много трудно да отпочнат новата стопанска година, поради липса на парични средства за разплащане с доставчици на семена, торове и препарати и заплащане на прекомерните високи ренти към собствениците на земята. Земеделието е водещ отрасъл в областта ни наред с туризма, и съществува сериозна заплаха от фалити и невъзможност за залагане на продукцията пред стопанската 2020-2021 година.

В този смисъл считаме, че са налице всички условия съгласно чл.25 от Регламент ЕС №702/2014г. на Комисията от 25.06.2014г. относно деклариране на някой категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС за признаване на неблагоприятно климатично събитие“суша“, което в настоящият случай може да бъде приравнено на природно бедствие.

Молим, г-н Красимир Кирилов да съдейства пред Премиера и Правителството на Република България за предоставянето на безвъзмезна финансова помощ за покупка на сертифицирани семена, торове и препарати за предстоящата стопанска година, която помощ по силата на посочения по-горе Регламент не се нуждае от одобрение на ЕК.