ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006“

 

                                                                          П О К А Н А

Уважаеми членове,

Управителният съвет на СНЦ “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр. Генерал Тошевo, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.29,ал.1,ал.3 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет, свикваме РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 07.02.2020г. от 13,00 часа в хотел „Реджина Мария“ гр.Балчик, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета за дейността на Управителният съвет.

2.Приемане на отчета за дейността на Контролният съвет.

3.Приемане на Годишния финансов отчет на „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ за 2019г.

4.Приемане на бюджет 2020г.и определяне на членски внос.

5.Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.

6.Промени в Устава на “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“.

7.Избор на делегати за Общото събрание на СНЦ“Национална асоциация на зърнопроизводителите“-НАЗ.

8.Разни.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14,00 часа., на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Асоциацията.

Съгласно чл.30/1/ от устава на сдружението, Управителния съвет Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез Вашия подпис.
 

От Управителния съвет:
АБЗ 2006 гр.Генерал Тошево