07.02.2020г. в гр.Балчик „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“, проведе Годишното си Общо отчетно събрание.

За председател на събранието беше избран изпълнителният директор Коста Костов.

Председателят на Управителния съвет Стелиян Стоянов представи годишния отчет за дейността на Управителния съвет.

Васил Недев Василев като председател на Контролният съвет представи отчета на Контролния съвет.

На събранието се прие Годишният финансов отчет на „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ за 2019г.

Приеха се нови членове на Сдружението.

Приеха се промени в Устава.

Гласуван бе размерът на членския внос.

Събранието продължи и със семинарна част, която се водеше от организационния секретар Красимира Крумова, като на срещата присъстваха:

Георги Праматаров, Директор на Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХГ, който запозна членовете на Сдружението с нормативните промени за Кампания 2020г. Беше акцентирано и на най-често допусканите грешки при очертаване на земеделските парцели, както и препоръки за тяхното недопускане. Господин Праматаров запозна членовете със системата за мониторинг на земеделските площи през новия програмен период 2021-2027г.

проф.Иван Киряков, ръководител на отдел“Селекция на зърнено-житни и бобови култури“, Добруджански земеделски институт, даде ценни съвети за интегрираното управление на вредителите при полските култури, като беше обсъдено и състоянието на посевите.

С Инж. Десислава Иванова- Директор на ОД“Земеделие“гр.Добрич, бяха обсъдени проблемите, които срещаме при изготвяне на споразуменията, новости в процедурата, както и процедурите за закупуване на стопански дворове.

Госпожа Грациела Павлова- Директор на Областна дирекция на Държавен фонд“Земеделие“ гр.Добрич, представи индикативен график за прием на проекти 2020г., както и индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за Директни плащания-Кампания 2019.

С Госпожа Дарина Василева- Директор на Регионална служба за растителна защита гр.Добрич, бяха обсъдени проблемите с опазването на пчелите, срокове за уведомяване, периоди на пръскане.