08.02.2019г. в гр.Балчик „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“, проведе Годишното си Общо отчетно-изборно събрание.

Председателят на Управителния съвет Стелиян Стоянов представи годишния отчет на Сдружението, като отново бяха поставени въпросите за неприетия Закон за браншовите организации, Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, който вменява допълнителна административна и финансова тежест, и проблемите, които създава на земеделските производители.

На събранието се избра нов Управителен съвет, като в него участват: Стелиян Стоянов, Коста Костов, Боян Стоянов, Георги Катранджиев, Дончо Калудов.

Членове на Контролният съвет : Мариян Великов, Васил Недев, Айдер Реджеб.

На Общоно събрание се взеха и следните решения:

  • Асоциацията да се конституира като заинтересована страна по дело 1060/2018г. -„Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна.

  • Съпричастност към здравеопазването в областта и към Българския червен кръст, към който сме асоцииран партньор.

  • Организационни решения за НАЗ.

Събранието продължи с обсъждане на Проекта на Закона за поземлените отношения и комасация с г-жа Лилия Стоянова - началник отдел в Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ и г-жа Десислава Иванова-директор на ОД“Земеделие“ гр.Добрич.

Основни акценти бяха поставени върху навлизането на полезащитните пояси в обработваемите земеделски земи; проблемите с полските пътища и неоснователното бездействие на Общините, които не управляват общинската собственост с грижата на добър стопанин-неподдържане на полските пътища, не се трасират; проблемите с комасациите на територята на Област Добрич, както и опростяване и оптимизиране на нормативната уредба на поземлените отношения.