Днес, 16.01.2018г. в сградата на “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр. Генерал Тошевo, ул“Васил Левски“№2 на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.30/1/ от Устава по инициатива на Управителния съвет се свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на 16.02.2018г. от 13,00 часа в хотел „Реджина Мария“ гр.Балчик, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

  2. Отчет за дейността на Контролния съвет.

  3. Приемане на бюджет 2018г.и определяне на членски внос.

  4. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.

  5. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението

  6. Избор на делегати за Общото събрание на СНЦ“Национална асоциация на зърнопроизводителите“-НАЗ.

  7. Разни

 

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14,00 часа., на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Асоциацията.

Съгласно чл.30/1/ от устава на сдружението и във връзка с изискваните на Добрички окръжен съд доказателства за свикване на Общото събрание,Управителния съвет Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез Вашия подпис.

 

 

От Управителния съвет:

АБЗ 2006