Днес, 23.01.2017г. в сградата на “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр. Генерал Тошевo, ул“Васил Левски“№2 на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.30/1/ от Устава по инициатива на Управителния съвет се свиква общо събрание на членовете на сдружението на 23.02.2017г. от 13,00 часа в хотел „Реджина Мария“ гр.Балчик, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Приемане на бюджет 2017г.и определяне на членски внос.
4. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
5. Избор на делегати за Общото събрание на СНЦ“Национална асоциация на зърнопроизводителите“-НАЗ.
6. Разни

  Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14,00 часа. , на същото място  и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Асоциацията.
   Съгласно чл.30/1/ от устава на сдружението и във връзка с изискваните на Добрички окръжен съд доказателства за свикване на Общото събрание,Управителния съвет Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез Вашия подпис.
     

От Управителния съвет: АБЗ 2006