ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006“

 

 

Днес, 02.01.2019г. в сградата на “Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр. Генерал Тошевo, ул“Васил Левски“№2 на основание чл. 26,ал.1 от ЗЮЛНЦ,чл.29,ал.1,ал.3, във връзка с чл.30/1/от Устава на Сдружението по инициатива и Решение на Управителния съвет №5/12.12.2018г., се свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на 08.02.2019г. от 12,00 часа в хотел „Реджина Мария“ гр.Балчик, при следния дневен ред:

  1.  Отчет за дейността на Управителния съвет.

  2.  Отчет за дейността на Контролния съвет.

  3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.

  4.  Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.

  5.  Избор на Управителен съвет.

  6.  Избор на Контролен съвет.

  7.  Приемане на бюджет 2019г.и определяне на членски внос.

  8.  Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.

  9.  Избор на делегати за Общото събрание на СНЦ“Национална асоциация на зърнопроизводителите“-НАЗ.

  10.  Разни

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 13,00 часа., на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Асоциацията.

Съгласно чл.30/1/ от устава на сдружението, Управителния съвет Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез Вашия подпис.

 

От Управителния съвет:
02.01.2019г.

АБЗ 2006 гр.Генерал Тошево